gewijzigde informatieplicht overstromingsgevoeligheid gaat in op 1 januari 2023

13/10/2022

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2023 zullen notarissen en vastgoedkantoren geactualiseerde overstromingskaarten moeten gebruiken en niet meer de kaarten daterend uit 2017. De kaarten bevatten preciezere informatie zoals onder meer een onderscheid tussen overstromingen vanuit zee, vanuit waterlopen of door intense neerslag.

Overstromingsrapport

Bij elke onderhandse en authentieke akte van verkoop en verhuring voor meer dan negen jaar zal je een overstromingsrapport moeten toevoegen. Dat rapport wordt automatisch gegenereerd via www.waterinfo.be/informatieplicht. (Link nog niet beschikbaar) Het overstromingsrapport gaat in op de overstromingsbron en op de overstromingskans van het perceel (= P-score) en van het gebouw (= G-score).

Door de aanpak met een 2-ledige score voor het perceel en het gebouw wil de VMM de potentiële koper meer gedetailleerd informeren over de overstromingskans van het beoogde vastgoed dan vandaag het geval is. Voor een eigenaar, kandidaat-koper of -huurder maakt het immers een verschil of het hele kadastrale perceel overstromingsgevoelig is, of slechts een deel ervan. En, of die overstromingsgevoeligheid ook slaat op een gebouw of enkel op (een deel van) het perceel. De overstromingskans voor onbebouwde percelen of delen ervan blijft van belang, onder meer om er de mogelijkheid van bebouwing of uitbreiding van bebouwing van te kunnen inschatten.
Bovendien wordt in de nieuwe onderliggende kaarten rekening gehouden met klimaatveranderingsscenario’s.
Er wordt gewerkt met 4 klassen van A tot en met D die de P-score en de G-score zullen bepalen:
klasse A: geen overstroming gemodelleerd;
klasse B: kleine kans (T1000) op overstromingen onder klimaatverandering sc2050;
klasse C: kleine kans (T1000) op overstromingen onder huidig klimaat;
klasse D: middelgrote overstromingskans (T100) onder huidig klimaat.
Dit moet de informatie begrijpelijker maken dan nu het geval is.
Klasse A is de laagste klasse en duidt erop dat de voorspellingsmodellen geen indicatie geven van enig overstromingsrisico.
Klasse B wijst op een gehele of gedeeltelijke ligging in valleigebied. De gebieden in klasse B kunnen bij klimaatverandering bij zeer grote extremiteiten en/of falen van beschermingsinfrastructuur overstromen. Het gaat bv. om gronden die bij eventuele dijkdoorbraken kunnen overstromen bij extreme weersomstandigheden. Het is volgens de VMM van belang om geïnteresseerde kopers ook in deze gebieden te informeren over het potentieel restrisico onder gewijzigd klimaat en eventuele risico’s bij het falen van beschermingsinfrastructuur.
Klasse D komt in grote mate overeen met de huidige effectief overstromingsgevoelige gebieden (EOG). Het is de hoogste klasse waarbij met een middelgrote kans overstromingen worden verwacht. Via een omzendbrief zal meer duiding gegeven worden over hoe deze score moet geïnterpreteerd worden.

De outprint op www.waterinfo.be/informatieplicht (Link nog niet beschikbaar) blijft gratis en onmiddellijk ter beschikking. De outprint zoals deze momenteel is opgevat zal op een voorblad alle nodige info omvatten met daarop ook de finale gebouw- en perceelscore. In de achterliggende bladeren zal duidelijk gemaakt worden op welke wijze tot deze score wordt gekomen.

Overstromingsattest
Het wordt voor elk gebouw/perceel mogelijk om een overstromingsattest aan te vragen. Dat wordt vervolgens opgemaakt door een gecertificeerde deskundige. Deze attestering is volledig vrijblijvend. Ze is de facto vooral een optie voor mensen die niet akkoord zijn met de automatisch berekende score.
Het overstromingsattest kan een actualisatie opleveren van de P-score en/of G-score in het overstromingsrapport. Concreet: het kan de P- en G-score doen verbeteren indien de deskundige ter plaatse vaststelt dat het overstromingsrisico lager is dan gemodelleerd in de kaarten. Dit bijvoorbeeld omdat er werken zijn uitgevoerd die het gebouw waterresistenter maken.
De resultaten van het overstromingsattest kunnen, aanvullend op de gegevens van het overstromingsrapport, gebruikt worden in kader van de informatieplicht.
Deze mogelijkheid zal vooral/enkel gebruikt worden door eigenaars van gebouwen die van mening zijn dat de kenmerken van hun gebouw zodanig zijn dat de overstromingskans lager is dan opgenomen in het overstromingsrapport.
Geldigheidsduur

Zowel het overstromingsrapport als het overstromingsattest hebben slechts een geldigheidsduur van maximaal één jaar. De reden daarvoor schuilt in de wijzigingen die zich kunnen voordoen aan de kaarten als gevolg van periodieke actualisaties.

Compromis & akte

Daarnaast wordt de vermelding natuurlijk ook schriftelijk opgenomen in de onderhandse en authentieke akte

Bron: CIB.be